Sun. 18 Mar, 2018

Parashat Vayikra

Sat. 17 Mar, 2018 8:00 am - Sun. 18 Mar, 2018 8:00 am
Torah: Leviticus 1:1 - 5:26
7th aliyah: Numbers 28:9 - 28:15 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)
Maftir: Exodus 12:1 - 12:20 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)
Haftarah: Ezekiel 45:16 - 46:18 | Shabbat HaChodesh (on Rosh Chodesh)

http://hebcal.com/s/vayikra

Shabbat HaChodesh

Sat. 17 Mar, 2018 8:00 am - Sun. 18 Mar, 2018 8:00 am
Shabbat before Rosh Chodesh Nissan

http://hebcal.com/h/shabbat-hachodesh

Mon. 19 Mar, 2018

There are no events on this day.

Tue. 20 Mar, 2018

There are no events on this day.

Wed. 21 Mar, 2018

There are no events on this day.

Thu. 22 Mar, 2018

There are no events on this day.

Fri. 23 Mar, 2018

There are no events on this day.

Sat. 24 Mar, 2018

Parashat Tzav

Sat. 24 Mar, 2018 8:00 am - Sun. 25 Mar, 2018 8:00 am
Torah: Leviticus 6:1 - 8:36
Haftarah: Malachi 3:4 - 3:24 | Shabbat HaGadol

http://hebcal.com/s/tzav

Shabbat HaGadol

Sat. 24 Mar, 2018 8:00 am - Sun. 25 Mar, 2018 8:00 am
Shabbat before Pesach

http://hebcal.com/h/shabbat-hagadol