Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
Yom Kippur 8:00 am
2
3
4
Erev Sukkot 8:00 am
5
Erev Sukkot 8:00 am
Sukkot I 8:00 am
6
Sukkot I 8:00 am
Sukkot II 8:00 am
7
Sukkot II 8:00 am
Sukkot III (CH''M) 8:00 am
8
Sukkot III (CH''M) 8:00 am
Sukkot IV (CH''M) 8:00 am
9
Sukkot IV (CH''M) 8:00 am
Sukkot V (CH''M) 8:00 am
10
Sukkot V (CH''M) 8:00 am
Sukkot VI (CH''M) 8:00 am
11
Sukkot VI (CH''M) 8:00 am
Sukkot VII (Hoshana Raba) 8:00 am
12
Sukkot VII (Hoshana Raba) 8:00 am
Shmini Atzeret 8:00 am
13
Shmini Atzeret 8:00 am
Simchat Torah 8:00 am
14
Simchat Torah 8:00 am
Parashat Bereshit 8:00 am
15
Parashat Bereshit 8:00 am
16
17
18
19
20
21
Parashat Noach 8:00 am
22
Parashat Noach 8:00 am
23
24
25
26
27
Yom HaAliyah 8:00 am
28
Yom HaAliyah 8:00 am
Parashat Lech-Lecha 8:00 am
29
Parashat Lech-Lecha 8:00 am
30
31
November 2017 November 2017 November 2017 November 2017