Parashat Yitro

Sat. 26 Jan, 2019 5:00 am - Sun. 27 Jan, 2019 5:00 am
Torah: Exodus 18:1 - 20:23
Haftarah: Isaiah 6:1 - 7:6; 9:5 - 9:6

https://hebcal.com/s/yitro