Parashat Mishpatim

Sat. 2 Feb, 2019 5:00 am - Sun. 3 Feb, 2019 5:00 am
Torah: Exodus 21:1 - 24:18
Haftarah: Jeremiah 34:8 - 34:22; 33:25 - 33:26

https://hebcal.com/s/mishpatim